Nhân sự: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc

Họ tên: Cao Văn Hạnh

Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: cvhanh@ria1.org

Họ tên: Hoàng Nhật Sơn

Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: hnson@ria1.org

Họ tên: Vũ Văn In

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: vuvanin@ria1.org

Họ tên: Lê Văn Thuận

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: lvthuan@ria1.org

Họ tên: Phạm Văn Hiệu

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: pvhieu@ria1.org

Họ tên: Phạm Thị Hương

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Kế toán viên

Email: pthuong@ria1.org

Họ tên: Trần Thị Nguyệt Minh

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó phòng Môi trường và Bệnh thủy sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tnminh@ria1.org

Họ tên: Trần Trọng Lượng

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Email: ttluong@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Viết Vương

Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nvvuong@ria1.org

Họ tên: Bùi Văn Điền

Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Trạm trưởng Trạm Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản nước lợ

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: bvdien@ria1.org

<Đầu 1 2 3 Cuối>