Nhân sự: TT Trung tâm chọn giống cá Rô phi

Họ tên: Nguyễn Hồng Điệp

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nhdiep@ria1.org

Họ tên: Vũ Hồng Sự

Học vị: Thạc sỹ công nghệ sinh học

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: vhsu@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Trường Vi

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Kế toán

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nttvi@ria1.org

Họ tên: Đỗ Sơn Tùng

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: dstung@ria1.org

Họ tên: Trần Thị Kim Oanh

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nhân viên

Email: kimoanh@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Lạc

Học vị: Đại học

Chức vụ: Kế toán viên

Họ tên: Mai Tấn Nhiên

Chức vụ: Nhân viên

Họ tên: Trần Thái Hoàng

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: thaihoang@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Ngân

Học vị: Thạc sỹ công nghệ sinh học

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ntngan@ria1.org

Họ tên: Trần Văn Lĩnh

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tvlinh@ria1.org

<Đầu 1 2 Cuối>