Nhân sự: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc

Họ tên: Vũ Văn In

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: vuvanin@ria1.org

Họ tên: Hoàng Nhật Sơn

Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: hnson@ria1.org

Họ tên: Cao Văn Hạnh

Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: cvhanh@ria1.org

Họ tên: Phạm Văn Thìn

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng Bảo tồn, lưu giữ giống gốc và nguồn gen hải sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: pvthin@ria1.org

Họ tên: Cao Trường Giang

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi giáp xác, nhuyễn thể - Đang đi học

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: truonggiang@ria1.org

Họ tên: Đỗ Xuân Hải

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi cá biển

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: dxhai@ria1.org

Họ tên: Lê Văn Thuận

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: lvthuan@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Đức Tuấn

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi cá biển

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ductuan@ria1.org

Họ tên: Bùi Văn Điền

Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Trạm phó Trạm Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản nước lợ

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: bvdien@ria1.org

Họ tên: Vũ Thị Ngọc

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Kế toán viên

<Đầu 1 2 3 4 Cuối>