Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản năm 2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đề án tuyển sinh trình độ Tiến sĩ của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I (Viện I); Viện I thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

- Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

- Mã ngành: 9620301

- Chỉ tiêu dự kiến: 5 Nghiên cứu sinh

Các mẫu kèm theo hồ sơ, gồm

Phụ lục 1: Mẫu_Đơn xin dự tuyển NCS

Phụ lục 2: Mẫu_Lý lịch khoa học NCS

Phụ lục 3: Mẫu_Đề cương dự tuyển NCS

Phụ lục 4: Mẫu_Thư giới thiệu xét tuyển NCS

Phụ lục 5: Mẫu_Công văn cử đi dự tuyển NCS

Thông báo tuyển sinh chi tiết tại file đính kèm:File đính kèm:
  Download

11/01/2022