Thông tin nhân sự

Họ tên: Chu Chí Thiết

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Phân viện trưởng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0383829884

Email: chithiet@ria1.org

Địa chỉ: Thị xã Cửa Lò - Nghệ An

Lý lịch khoa học: Download