Thông tin nhân sự

Họ tên: Trần Thị Lệ Hằng

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Chánh văn phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tlhang@ria1.org

Địa chỉ: Thành phố Vinh - Nghệ An