Thông tin nhân sự

Họ tên: Hoàng Thị Thanh

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: htthanh@ria1.org

Địa chỉ: Nam Đàn - Nghệ An