Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Thị Lệ Thủy

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó Phân viện trưởng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ntlthuy@ria1.org

Địa chỉ: Thành phố Vinh - Nghệ An