Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Công Dưỡng

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ncduong@ria1.org

Địa chỉ: Tam Ngọc – Tam Kỳ - Quảng Nam