Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá Lăng chấm

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản

Mô tả chi tiết

- Đào tạo cán bộ cho đơn vị tiếp nhận công nghệ về lý thuyết và thực hành công nghệ sản xuất giống cá Lăng chấm.
- Cung cấp đàn cá bố mẹ/hậu bị đủ tiêu chuẩn để sản xuất giống
- Hướng dẫn xây bể và lắp đặt thiết bị chuyên dụng để sản xuất thành công giống cá Lăng chấm
- Sản xuất được 3-5 vạn cá giống/vụ

Liên hệ: Nguyễn Đức Tuân;  DTDĐ:0946868789;   Email:ndtuan@ria1.org