Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Dịch vụ đánh giá đa dạng sinh học, đánh giá tác động của môi trường và biến đổi khí hậu đến nguồn lợi thủy sản; xây dựng quy hoạch phục vụ bảo tồn và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản

Mô tả chi tiết

Liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Diệu Phương; DTDĐ:0902152701; Email: ntdphuong@ria1.org