Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Tư vấn quản lý nghề cá và tái tạo nguồn lợi thủy sản; Tư vấn kỹ thuật nuôi cá lồng, nuôi cá hồ chứa, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản

Sản phẩm của đơn vị: TT Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản

Mô tả chi tiết

Liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Diệu Phương; DTDĐ:0902152701; Email: ntdphuong@ria1.org

Một số hình ảnh về sản phẩm