Đề tài, dự án

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, kiểu công nghiệp, quy mô trang trại
Mã đề tài dự án: KC.07.01
Lĩnh vực: Công nghệ nuôi thương phẩm
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Vũ Văn Dũng
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Đơn vị chủ trì: TT Quốc gia giống Hải sản Miền Bắc
Cấp quản lý: Cấp nhà nước
Kinh phí: 3,847,400,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2001
Năm kết thúc: 2004
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Địa điểm: Hải Phòng
Tóm tắt nội dung:
  • Nghiên cứu lựa chọn, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị phù hợp cho sản xuất giống tôm quy mô trang trại.
  • Nghiên cứu lắp đặt hệ thống thiết bị, thử nghiệm-hoàn thiện quy trình công nghệ và vận hành mô hình trại sản xuất giống tôm ở quy mô sản xuất thử, chuyển giao cho sản xuất.
  • Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị phù hợp phục vụ nuôi tôm thương phẩm kiểu công nghiệp, quy mô trang trại:
  • Nghiên cứu lựa chọn thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị phù hợp cho nuôi cá biển, cá nước lợ thương phẩm kiểu công nghiệp, quy mô trang trạiNghiên cứu lựa chọn, thiết kế và chế tạo thiết bị phù hợp sản xuất thức ăn nhân tạo cho một số đối tượng thuỷ sản, kiểu công nghiệp quy mô trang trại
Mục tiêu:
  • Xây dựng một số quy trình công nghệ nuôi, sản xuất con giống và thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị, nhằm nâng cao số lượng, chất lượng giống và hiệu quả cho nuôi trồng thuỷ sản.
  •  Xây dựng mô hình sản xuất giống tôm công suất 10 - 20 triệu giống/năm quy mô gia đình.
  • Xây dựng mô hình nuôi trồng thuỷ sản kiểu công nghiệp quy mô trang trại (3-10ha).
Kết quả đạt được:
  1. Báo cáo kết quả nghiên cứu về xây dựng và hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi tôm.
  2. Báo cáo kết quả nghiên cứu về thiết kế chế tạo hệ thống lồng, bè chuồng cho nuôi cá.
  3. Báo cáo kết quả nghiên cứu về thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị phục vụ sản xuất giống và nuôi tôm.