Đề tài, dự án

Nghiên cứu khả năng thích nghi của cá tầm trong điều kiện nuôi tại tỉnh Cao Bằng
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thế Anh
Học hàm, học vị: Tiến Sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện nghiên cứu NTTS 1
Cấp quản lý: Cấp bộ
Năm bắt đầu: 2011
Năm kết thúc: 2012
Mục tiêu:
  •  Xác định khả năng thích nghi, tốc độ sinh trưởng của cá Tầm với điều kiện nuôi tại Cao bằng
  • Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi cá Tầm thương phẩm để thực hiện tại tỉnh Cao Bằng.
Kết quả đạt được:
  1. 600 kg cá Tầm thương phẩm với trọng lượng bình quân 2,5kg/con.
  2. Xây dựng được quy trình kỹ thuật nuôi cá Tầm thương phẩm (theo các chỉ tiêu môi trường, dinh dưỡng, tốc độ sinh trưởng và năng suất. 
  3. Đăng 01 bài báo trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tiêu đề: Đánh giá khả năng thích nghi của cá Tầm (Acipenser baerii) trong điều kiện nuôi tại tỉnh Cao Bằng.