Đề tài, dự án

Hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản Cu Ba giai đoạn 2012 -2014
Mã đề tài dự án:
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: Phòng Khoa học - HTQT - Đào tạo
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Huy
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Cấp quản lý: Dự án quốc tế
Năm bắt đầu: 2012
Năm kết thúc: 2014