Đề tài, dự án

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cá trầu tiến vua và cá rô tổng trường tỉnh Ninh Bình
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Nguồn lợi
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: TT Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Ngô Sỹ Vân
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 1,007,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2006
Năm kết thúc: 2008
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
Địa điểm: Ninh Bình
Tóm tắt nội dung:
  • Điều tra đánh giá hiện trạng nguồn lợi của 2 loài cá tràu tiến vua và cá rô tổng trường.
  • Nghiên cứu để bảo tồn 2 loài.
  • Nghiên cứu đặc điểm sinh học của 2 loài.
  • Nghiên cứu tái sản xuất quần đàn.
  • Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển cá tràu tiến vua và cá rô phi tổng trường.
Mục tiêu:
  • Bảo tồn và phát triển cá tràu tiến vua và cá rô tổng trường có giá trị kinh tế cao ở tỉnh Ninh Bình
Kết quả đạt được:
  1. Quy trình công nghệ nuôi 2 loài.
  2. Kỹ thuật sản xuất giống và một số giải pháp bảo tồn 2 loài.
  3. 250 con cá tràu tiến vua và 500 con cá rô tổng trường bố mẹ; 5000 con cá tràu tiến vua, 10000 con cá rô tổng trường giống.