Kết quả nghiên cứu

leanpham
Thành tựu, thách thức, các định hướng và kiến nghị về công tác khoa học công nghệ trong nuôi trồng thủy sản

Báo cáo tổng quan tình hình phát triển thuỷ sản trong ngoài nước, đánh giá các yếu tố tác động lên sự phát triển: nhu cầu tiêu thụ tăng, yêu cầu kinh tế xã hội, các chính sách, vai trò khoa học công nghệ góp phần thúc đẩy sự phát triển của nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra báo cáo cũng phân tích những thách thức chung và vác thách thức trong khoa học công nghệ thủy sản sẽ có tác động lớn đối với phát triển thủy sản của Việt Nam trong thời gian tới. Báo các có đề ra một số hướng chính khoa học công nghệ nhằm giải quyết các thách thức như phân tích trên.

The report is summarizing the current status and development trends of aquaculture in the world and Vietnam as well as assessing the influential factors to aquaculture development including consumption need in future, socio-economic and customer requirements, the policies supporting development and role of science technology in promoting the sustainable aquaculture. The report has also made analysis on faced challenges in general and the challenges of aquaculture science and technology and proposed some oriented measures to address the analysed challenges.


Tác giả: Lê Thanh Lựu
Số tạp chí: Tuyển tập hội thảo toàn quốc về nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng thủy sản (22-23/12/2004) tại Vũng Tàu
Trang: 25-39