Kết quả nghiên cứu

leanpham
Xu thế phát triển nuôi trồng thuỷ sản thế giới và Việt Nam những vấn đề cần quan tâm
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội
Tác giả: Lê Thanh Lựu
Số tạp chí: Tuyển tập báo cáo khoa học về nuôi trồng thuỷ sản tại hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 2 ( 24-25/11/2003)
Trang: 15-26