Nhân sự: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh

Họ tên: Nguyễn Thanh Hải

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nguyenhai@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Đức Thống

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng Công nghệ giống

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nguyenducthong@ria1.org

Họ tên: Trần Thị Kim Chi

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Trưởng phòng Môi trường và Bệnh Thuỷ sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tkchi@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hoài

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó phòng Môi trường và Bệnh thủy sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Họ tên: Phan Thị Trầm

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: pttram@ria1.org

Họ tên: Lê Bá Khánh

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Công nhân nuôi trồng thủy sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: bakhanh@ria1.org

Họ tên: Đào Thị Yên

Học vị: Lao động phổ thông

Họ tên: Trương Quốc Đạt

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Công nhân nuôi trồng thủy sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tqdat@ria1.org

Họ tên: Giàng A Trống

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Công nhân nuôi trồng thủy sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: Giangatrong@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Dinh

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Công nhân nuôi trồng thủy sản

Email: ntdinh@ria1.org

<Đầu 1 2 Cuối>