Nhân sự: Trung tâm Nuôi biển Công nghệ cao

Họ tên: Phạm Đức Phương

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0258.3671379

Email: phuong-norad@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Học vị: Cử nhân kế toán

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0258.3671379

Email: xuanha@ria1.org

Họ tên: Trương Minh Thi

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Thuyền trưởng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tmthi@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Tấn Dũng

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Máy trưởng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tandung@ria1.org

Họ tên: Lê Thanh Tĩnh

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: thanhtinh@ria1.org

Họ tên: Lê Văn Chi

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: lvchi@ria1.org

Họ tên: Ngô Văn Phi

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nvphi@ria1.org

Họ tên: Phạm Trưng

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Nhân viên

Email: phamtrung@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Chạy

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nguyenchay@ria1.org

Họ tên: Trần Như Thắng

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nhuthang@ria1.org

<Đầu 1 2 Cuối>