Nhân sự: Tổ chức, Hành chính

Họ tên: Phạm Thị Kim Thoa

Học vị: Cử nhân Luật

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.273069

Email: thoavp@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Hùng Hải

Học vị: Cử nhân tin học

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 043.8273069

Email: hunghai@ria1.org

Địa chỉ: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Họ tên: Trần Văn Chí

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.273069

Email: tranchi@ria1.org

Họ tên: Hoàng Văn Quyến

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Chuyên viên tổ chức lao động

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.273069

Email: hvquyen@ria1.org

Họ tên: Mai Phương

Học vị: Trung cấp Văn thư lưu trữ

Chức vụ: Văn thư

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.273069

Email: vanphong@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Tất Cường

Học vị: Kỹ sư điện

Chức vụ: Kỹ sư điện

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: cuongnt@ria1.org

Họ tên: Trần Trường Giang

Học vị: Sơ cấp

Chức vụ: Lái xe

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Họ tên: Phạm Hồng Thắm

Học vị: Cao đẳng kế toán

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: phtham@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Phượng

Học vị: Sơ cấp

Chức vụ: Nhân viên phục vụ

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Họ tên: Nguyễn Thị Toàn

Học vị: Sơ cấp

Chức vụ: Nhân viên phục vụ

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

<Đầu 1 2 Cuối>