Nhân sự: Tổ chức, Hành chính

Họ tên: Phạm Thị Kim Thoa

Học vị: Cử nhân Luật

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.273069

Email: thoavp@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Hùng Hải

Học vị: Cử nhân tin học

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 043.8273069

Email: hunghai@ria1.org

Địa chỉ: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Họ tên: Mai Phương

Học vị: Trung cấp Văn thư lưu trữ

Chức vụ: Văn thư

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.273069

Email: vanphong@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 02438273069

Email: ntqtrang@ria1.org

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Họ tên: Nguyễn Tất Cường

Học vị: Kỹ sư điện

Chức vụ: Kỹ sư điện

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: cuongnt@ria1.org

Họ tên: Trần Trường Giang

Học vị: Sơ cấp

Chức vụ: Lái xe

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: trantruonggiang@ria1.org

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Họ tên: Nguyễn Thị Phượng

Học vị: Sơ cấp

Chức vụ: Nhân viên phục vụ

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Họ tên: Nguyễn Thị Toàn

Học vị: Sơ cấp

Chức vụ: Nhân viên phục vụ

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Họ tên: Đặng Thị Hợi

Học vị: Cao Đẳng

Chức vụ: Nhân viên phục vụ

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: dthoi@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Tiến Chung

Học vị: Trung cấp

Chức vụ: Lái xe

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tienchung@ria1.org

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

<Đầu 1 2 Cuối>