Nhân sự: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Họ tên: Trần Thị Thúy Hà

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: thuyha@ria1.org

Họ tên: Lê Văn Khôi

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Phó Giám đốc TT, Trưởng phòng Sinh học phân tử

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: lvkhoi@ria1.org

Họ tên: Vũ Thị Trang

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: vttrang@ria1.org

Địa chỉ: 180 Lý Nhân Tông - Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Họ tên: Đỗ Văn Thịnh

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.273069

Email: dvthinh@ria1.org

Họ tên: Phạm Hồng Nhật

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: hongnhat@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Biên Thùy

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0241.3866759

Email: ntbthuy@ria1.org

Họ tên: Đàm Thị Mỹ Chinh

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu sinh

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0422.165875

Email: dammychinh@ria1.org

Họ tên: Trần Thị Mai Hương

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0422.165875

Email: tmhuong@ria1.org

Họ tên: Vũ Thị Thanh Nga

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu sinh

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: thanhnga@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Ly

Học vị: Cao đẳng quản trị kinh doanh

Chức vụ: Kế toán

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nguyenly@ria1.org