Nhân sự: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Họ tên: Nguyễn Hữu Nghĩa

Học vị: Thạc sỹ Khoa học

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.785751

Email: nghia@ria1.org

Địa chỉ: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Họ tên: Nguyễn Thị Hà

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.780099

Email: nguyenha@ria1.org

Họ tên: Đặng Thị Lụa

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.785748

Email: danglua@ria1.org

Địa chỉ: Đồng Xép - Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh

Họ tên: Đới Thị Vượng

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Đang đi học

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: dtvuong@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Học vị: Cử nhân kế toán doanh nghiệp

Chức vụ: Kế toán

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 02413844022

Email: thuyhang@ria1.org

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Họ tên: Đặng Thị Phú

Học vị: Trung cấp Kế toán thống kê

Chức vụ: Văn thư, Thủ quỹ Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.780099

Email: dangphu@ria1.org

Họ tên: Trương Thị Mỹ Hạnh

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng nghiên cứu bệnh thủy sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tmhanh@ria1.org

Họ tên: Võ Anh Tú

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Đang đi học

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: anhtu@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Viết Khuê

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nvkhue@ria1.org

Họ tên: Phạm Thị Thanh

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ptthanh@ria1.org

<Đầu 1 2 3 Cuối>