Nhân sự: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc

Họ tên: Võ Văn Bình

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0320.3862698

Email: vovanbinh@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Hải Sơn

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.785710

Email: nhson@ria1.org

Họ tên: Lê Ngọc Khánh

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng Bảo tồn

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: khanh@ria1.org

Họ tên: Đồng Văn Hiếu

Học vị: Quản trị văn phòng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: hieudong2009@ria1.org

Họ tên: Dương Thị Hằng

Học vị: Đại học kế toán

Chức vụ: Kế toán viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: duongthihang@ria1.org

Họ tên: Bùi Phan Điền

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: phandien@ria1.org

Họ tên: Phạm Văn Phong

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: pvphong@ria1.org

Họ tên: Tăng Thị Lành

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên'

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tanglanh@ria1.org

Họ tên: Phạm Khắc Trường

Học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: pktruong@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Công Quyền

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ncquyen@ria1.org

<Đầu 1 2 Cuối>