Nhân sự: TT Trung tâm chọn giống cá Rô phi

Họ tên: Nguyễn Hồng Điệp

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nhdiep@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Công Dưỡng

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ncduong@ria1.org

Địa chỉ: Tam Ngọc – Tam Kỳ - Quảng Nam

Họ tên: Trần Khắc Đăng

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: khacdang@ria1.org

Họ tên: Đỗ Thị Thủy Tiên

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: dtttien@ria1.org

Họ tên: Đỗ Sơn Tùng

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: dstung@ria1.org

Họ tên: Vũ Hồng Sự

Học vị: Kỹ sư Công nghệ sinh học

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: vhsu@ria1.org

Họ tên: Phan Viết Đoài

Học vị: Trung cấp nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: doai@ria1.org

Địa chỉ: Tam Ngọc – Tam Kỳ - Quảng Nam

Họ tên: Trần Thái Hoàng

Học vị: Phổ thông trung học

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: thaihoang@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Trường Vi

Học vị: Phổ thông trung học

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nttvi@ria1.org