Thông báo tuyển tư vấn cá nhân trong nước thực hiện Gói thầu số FIRST/2a/RIA1/C04 về việc: Quản lý và vận hành trang trại cá biển quy mô công nghiệp

Tiểu dự án “Hiện đại hóa công nghệ sản xuất cá biển quy mô công nghiệp ở Việt Nam nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm” thuộc Tiểu hợp phần 2.a. của Dự án FIRST thông báo tuyển tư vấn cá nhân trong nước thực hiện Gói thầu số FIRST/2a/RIA1/C04 về việc: Quản lý và vận hành trang trại cá biển quy mô công nghiệp


Tiểu dự án “Hiện đại hóa công nghệ sản xuất cá biển quy mô công nghiệp ở Việt Nam nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm” thuộc Tiểu hợp phần 2.a. của Dự án FIRST thông báo tuyển tư vấn cá nhân trong nước thực hiện Gói thầu số FIRST/2a/RIA1/C04 về việc: Quản lý và vận hành trang trại cá biển quy mô công nghiệp 

Các ứng cử viên quan tâm cho vị trí nêu trên có thể gửi bày tỏ quan tâm và lý lịch khoa học (CV) theo địa chỉ dưới đây trước 15h00 ngày 22/08/2017.
-   Ban Quản lý Tiểu Dự án FIRST-RIA1
-   Đại diện: Bà: Phan Thị Vân, Chức vụ: Giám đốc Ban Quản lý Tiểu dự án
-   Địa chỉ: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh.
-   Điện thoại Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-RIA1: 0222-3844-020 – Fax: 02438-273-072
-   Email: Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-RIA1: first@ria1.org

11/08/2017