Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I nhận Quyết định cho phép đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản trình độ Tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I nhận Quyết định cho phép đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản trình độ Tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo


Ngày 05 tháng 7 năm 2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định cho phép Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản trình độ Tiến sĩ, mã số 9620301 tại QĐ số 2507/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I trân trọng thông tin tới các ứng viên Tiến sĩ được biết.


Thời gian tuyển sinh Viện I dự kiến bắt đầu tháng 01/2019.

16/07/2018