Danh mục Dự án quốc tế và hỗ trợ quốc tế thực hiện năm 2016

Danh mục Dự án quốc tế và hỗ trợ quốc tế thực hiện năm 2016

TT

Tên nhiệm vụ

Đối tác

Thời gian thực hiện

1

Nâng cao năng lực nghề nuôi cá biển Viêt Nam (SRV-11/0027)

Chính phủ Nauy

2011-2016

2

Dự án tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng an toàn sinh học cho NTTS tại Miền bắc Việt Nam (ICA)

Chính phủ Đan Mạch

2011-2016

3

Sử dụng hiệu quả nguồn dinh dưỡng để phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững ở miền Trung Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Chính phủ Đan Mạch

2012-2016

4

Nâng cao năng lực chọn giống thủy sản ở Việt Nam- thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Chính phủ Phần Lan

2013-2016

5

Nâng cao năng lực sản xuất giống nhuyễn thể ở miền Bắc Việt Nam và Australia

Chính phủ Úc

2014-2018

6

Phát triển nuôi trồng thủy sản tại Venezuela

Chính phủ Venezuela

2016-2018

7

Hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản Cuba

Chính phủ Việt Nam

2013-2016

27/07/2018