Danh mục Dự án quốc tế và hỗ trợ quốc tế thực hiện năm 2017

Danh mục Dự án quốc tế và hỗ trợ quốc tế thực hiện năm 2017

TT

Tên nhiệm vụ

Đối tác

Thời gian thực hiện

1

Nâng cao năng lực sản xuất giống nhuyễn thể ở miền Bắc Việt Nam và Australia

Chính phủ Úc

2014-2018

2

Phát triển nuôi trồng thủy sản tại Venezuela

Chính phủ Venezuela

2016-2018

3

Hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản Cuba

Chính phủ Việt Nam

2013-2016

4

Dự án FIRST "Hiện đại hóa công nghệ sản xuất cá biển quy mô công nghiệp ở Việt Nam nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm" 

World Bank

2017-2019

5

Dự án ICA: "Tăng cường nuôi thủy sản nước lạnh bền vững qua việc chuyển giao công nghệ thân thiện với môi trường và tiết kiệm nước của Phần Lan"

Phần Lan

2017

27/07/2018