Danh mục Dự án quốc tế và hỗ trợ quốc tế thực hiện năm 2018

Danh mục Dự án quốc tế và hỗ trợ quốc tế thực hiện năm 2018

TT

Tên nhiệm vụ

Nguồn tài trợ

Thời gian thực hiện

1

Nâng cao năng lực sản xuất giống nhuyễn thể ở miền Bắc Việt Nam và Australia

Chính phủ Úc

T1/2014-T12/2018

2

Phát triển nuôi trồng thủy sản tại Venezuela

Chính phủ Venezuela

T1/2015-T12/2018

3

Dự án FIRST "Hiện đại hóa công nghệ sản xuất cá biển quy mô công nghiệp ở Việt Nam nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm"

World Bank

2017-2019

4

Dự án Phát triển khung chương trình đào tạo an toàn dinh dưỡng và thực phẩm thủy sản bền vững

EU

2018-2020

27/07/2018