Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I xuất bản ấn phẩm PHÁT TRIỂN NUÔI HẢI SẢN - THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC

Nhằm giới thiệu kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ trong lĩnh vực nuôi biển tới quý độc giả, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I (Viện 1) thực hiện viết cuốn sách "Phát triển nuôi hải sản: thành tựu và thách thức".

Cuốn sách tập hợp một số kết quả nghiên cứu của Viện 1 cũng như tổng quan các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực này. Bố cục cuốn sách gồm các phần: i) Công nghệ sản xuất giống và nuôi hải sản, ii) Quản lý môi trường và dịch bệnh trong nuôi hải sản, iii) Giới thiệu một số quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm các đối tượng hải sản.

08/11/2018