TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ CHUYÊN MÔN THÍ SINH DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 1 NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-VTS1 ban hành ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 về việc thành lập tiểu ban chuyên môn tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020. Phòng Khoa học, hợp tác quốc tế và đào tạo đã tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn thí dinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1

Trên cơ sở định hướng của các chuyên gia, nhà khoa học, trực tiếp là giáo viên hướng dẫn, cùng với nền tảng kiến thức chuyên ngành được trang bị, tích lũy, 2 ứng viên Vũ Thị Trang và Nguyễn Hải Sơn đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong định hướng nghiên cứu, tìm tòi, đề xuất và triển khai xây dựng đề cương nghiên cứu tiến sĩ bảo đảm yêu cầu.

IMG_0954.jpg 

Tại các tiểu ban, với tinh thần nghiêm túc, khoa học và dân chủ, Hội đồng thông qua đề cương nghiên cứu tiến sĩ đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, trao đổi, định hướng cả về nội dung và hình thức; đặt ra một số vấn đề nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các ứng viên. Qua đó, đã giúp ứng viên có định hướng khoa học trong lựa chọn đề tài phù hợp với chuyên ngành, xác định rõ mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, những vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng việc xác định yêu cầu, giải pháp của vấn đề nghiên cứu. Ngoài việc lắng nghe, tiếp nhận, lĩnh hội những ý kiến của tiểu ban, ứng viên cũng nêu ra những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến vấn đề nghiên cứu để các nhà khoa học trong tiểu ban tư vấn, định hướng nội dung, phương pháp tiếp cận, triển khai trong quá trình nghiên cứu.

IMG_0986.jpg

Qua nhận xét, đánh giá của các Tiểu ban, nhìn chung, các đề cương nghiên cứu được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, đúng quy cách, có ý nghĩa cả về mặt nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn. Ứng viên đã có nhiều cố gắng trong việc chuẩn bị đề cương nghiên cứu, và được Tiểu ban chuyên môn chỉ ra những hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện trong các đề cương nghiên cứu của ứng viên.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, các Tiểu ban xét duyệt đề cương tiến sĩ các đã thành công tốt đẹp. Đây là cơ sở để học viên tiếp thu, lĩnh hội những đánh giá, nhận xét có tính chất gợi mở, định hướng của các nhà khoa học làm cơ sở triển khai nghiên cứu, chuẩn bị cho quá trình nghiên cứu sau này.

19/05/2020