Thông báo: Tổng hợp các mẫu văn bản của Viện

Thực hiện lưu trữ các mẫu văn bản để CB-CNV của Viện thuận tiện trong tìm kiếm, Phòng TT-HTQT-ĐT đã tạo một folder chia sẻ để CB-CNV tiện truy xuất.

Link tải các mẫu văn bản của Viện:
https://drive.google.com/drive/folders/1gEYI6-V4TfbbjaCg8qvH4PtrsdUGNX_3?usp=sharing 

29/06/2020