Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Hội đồng Khoa học khóa 26, Nhiệm kỳ 2020-2023

Ngày 28 tháng 7 năm 2020, Viện trưởng Viện NC NTTS I đã ra Quyết định số 280/QĐ-VTSI về việc chuẩn y kết quả bầu cử thành viên Hội đồng khoa học, Ban Thường vụ Hội đồng khoa học Khóa 26, nhiệm kỳ 2020 - 2023.


Hội đồng Khoa học Viện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đã quy định tại Quy chế của Viện đã ban hành.

Danh sách Thành viên Hội đồng khoa học Viện NC NTTS I, Khóa 26, Nhiệm kỳ 2020-2023 gồm các thành viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ, Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng khoa học

1

PGS. TS. Đặng Thị Lụa

Phó Viện trưởng

Chủ tịch

2

TS. Lê Văn Khôi

Giám đốc, Trung tâm Công nghệ sinh học thủy sản

Phó chủ tịch

3

ThS. Nguyễn Thị Diệu Phương

Phó Trưởng phòng, Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế - Đào tạo

Ủy viên thường vụ, Thư ký

4

TS. Trần Thế Mưu

Phó Viện trưởng

Ủy viên

5

TS. Võ Văn Bình

Giám đốc, Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc

Ủy viên

6

TS. Trần Thị Kim Chi

Trưởng phòng, Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản nước lạnh

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Hải Đăng

Nghiên cứu viên, Trung tâm Tư vấn, Sản xuất, Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản

Ủy viên

8

TS. Cao Trường Giang

Trưởng phòng, Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc

Ủy viên

9

TS. Phạm Thái Giang

Trưởng phòng, Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc

Ủy viên

10

TS. Trương Thị Mỹ Hạnh

Phó Giám đốc, Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc

Ủy viên

11

TS. Vũ Văn In

Giám đốc, Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc

Ủy viên

12

TS. Chu Chí Thiết

Phân viện trưởng, Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản Bắc Trung bộ

Ủy viên

13

ThS. Nguyễn Đức Tuân

Phó Giám đốc, Trung tâm Công nghệ sinh học thủy sản

Ủy viên28/07/2020