Hội đồng khoa học Viện NC NTTS I kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài trong 6 tháng đầu năm 2020

Hội đồng khoa học Viện NC NTTS I kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài trong 6 tháng đầu năm 2020


Trung tuần tháng 8, Hội đồng khoa học Viện NC NTTS I đã tổ chức họp và đi kiểm tra kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 các nhiệm vụ KHCN đang triển khai của Viện, mục đích nhằm đánh giá tình hình thực hiện của các nhiệm vụ. Đây là dịp để các chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày trước Hội đồng Khoa học những kết quả của đề tài, những thuận lợi hoặc khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, để trong thời gian tới cần điều chỉnh hoặc giải quyết nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong năm.

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Chí Linh - Hải Dương

21/08/2020