Thông báo Quyết định trúng tuyển cao học đợt I - năm 2011

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội thông báo quyết định công nhận trúng tuyển đợt I - năm 2011 và danh sách học viên cao học.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận học viên cao học năm 2011 - đợt I
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 
Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Nông nghiệp I thành Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 07 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học, quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng;
Căn cứ Quyết định số 2819/QĐ-SĐH, ngày 04 tháng 11 năm 1991 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Nông nghiệp I;
Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-BGDĐT, ngày 10 tháng 03 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2011;
Căn cứ kết quả tuyển sinh sau đại học năm 2011 - đợt I tại Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;
Xét đề nghị của ông Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học;
  
QUYẾT ĐỊNH:
  
Điều 1. Công nhận 430 (Bốn trăm ba mươi) học viên cao học đã trúng tuyển tại kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2011 - đợt I (danh sách kèm theo);
            Điều 2. Các học viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thực hiện quy chế đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Nhà trường và được hưởng các quyền lợi ghi trong quy chế đào tạo sau đại học hiện hành;
 Điều 3. Các ông (bà) Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học, trưởng các khoa chuyên môn, trưởng các phòng ban có liên quan và các học viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Lưu VTHC, V.ĐTSĐH.
                                            KT. HIỆU TRƯỞNG
                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                    (đã ký)
                                        PGS.TS. Đinh Văn Chỉnh


St: Website Viện Đào tạo sau Đại học Trường ĐHNN Hà Nội

http://fita.hua.edu.vn/viensdh/index.php?act=chitietTinTuc&idNews=9


File đính kèm:
  Download

25/05/2011

Các tin khác:

Tin đã đưa ngày