Thông báo tuyển tư vấn cá nhân, gói thầu: Chuyên gia trong nước về công nghệ sản xuất giống cá chim

Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhận được khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) – Ngân hàng Thế giới tài trợ kinh phí cho Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” (Dự án FIRST), và dự kiến dành một phần khoản tín dụng tài trợ để thanh toán dịch vụ cho hợp đồng tư vấn cá nhân trong nước thực hiện Gói thầu số FIRST/2a/RIA1/C01 về việc: Chuyên gia trong nước về công nghệ sản xuất giống cá chim cho Tiểu dự án “Hiện đại hóa công nghệ sản xuất cá biển quy mô công nghiệp ở Việt Nam nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm” (Tiểu dự án FIRST-RIA1) thuộc Tiểu hợp phần 2.a. của Dự án FIRST

Nội dung về mục tiêu, phạm vi công việc và yêu cầu về năng lực đối với tư vấn được mô tả chi tiết trong  điều khoản tham chiếu – TOR.

Các ứng cử viên quan tâm có thể liên hệ với Ban Quản lý Tiểu dự án FIRST-RIA1 theo địa chỉ dưới đây để biết thông tin chi tiết về điều khoản tham chiếu. Các tư vấn sẽ được lựa chọn tuân thủ theo quy trình của Ngân hàng Thế giới (Hình thức tuyển tư vấn cá nhân – ICS) quy định trong tài liệu hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về Tuyển chọn và Thuê tư vấn bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA do Bên vay của Ngân hàng Thế giới, tháng 01/2011, tài liệu này có thể tìm thấy tại trang website: www.worldbank.org/procure

Các ứng cử viên quan tâm cho vị trí nêu trên có thể gửi bày tỏ quan tâm, lý lịch khoa học (CV) theo địa chỉ dưới đây trước 15h00 ngày 09/8/2018.

-   Ban Quản lý Tiểu Dự án FIRST-RIA1

-   Đại diện: Bà: Phan Thị Vân, Chức vụ: Giám đốc Ban Quản lý Tiểu dự án

-   Địa chỉ: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh.

-   Điện thoại Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-RIA1: 0222-3844-022 -   Email: Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-RIA1: first@ria1.org

04/08/2018