TT tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản (CAT) - chức năng nhiệm vụ

Đơn vị trực thuộc: Trạm nghiên cứu thủy sản Mê Linh: Thôn Bạch Chữ - Xã Tiến Thắng - Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội.

1. Chức năng

Tư vấn, thiết kế, nghiên cứu, sản xuất, khảo nghiệm, đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ thủy sản.

2. Nhiệm vụ

- Điều tra, khảo sát, tư vấn xây dựng các chương trình quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản;

- Tư vấn, thiết kế xây dựng, giám sát thi công các công trình phục vụ và phát triển nuôi trồng thủy sản;

- Ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ về nuôi trồng thủy sản cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về nuôi trồng thủy sản;

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, các hoạt động sản xuất, dịch vụ: con giống (giống bố mẹ, giống hậu bị, giống nuôi thương phẩm...), thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm và vật tư thủy sản;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả các công trình, tài sản do Nhà nước, Viện, Trung tâm đầu tư trang bị theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I giao.
 

3. Nhân sự