Trung tâm Nuôi biển công nghệ cao

TRUNG TÂM NUÔI BIỂN CÔNG NGHỆ CAO


1. Vị trí, chức năng

a. Trung tâm Nuôi biển Công nghệ cao (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I có chức năng nghiên cứu, sản xuất giống, chuyển giao công nghệ, đào tạo, hợp tác quốc tế, tư vấn, dịch vụ về nuôi trồng các đối tượng thủy sản nước mặn công nghệ cao, quy mô công nghiệp trên biển; nghiên cứu về đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản ven biển.
b. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước, để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
c. Tên giao dịch tiếng Anh: Center for Advanced Marine Aquaculture Technology, viết tắt là CAMAT

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a. Nghiên cứu, sản xuất giống cá biển (lưu giữ cá bố mẹ, cá hậu bị, sản xuất giống để nuôi thương phẩm, chọn giống...); nghiên cứu, khảo nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn về công nghệ nuôi trồng thủy hải sản quy mô công nghiệp trên biển.
b. Nghiên cứu đánh giá, phát triển nguồn lợi thủy sản ven biển phục vụ nuôi biển; tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản và hoạt động nuôi biển.
c. Sản xuất giống cá biển; nuôi cá biển thương phẩm công nghệ cao, quy mô công nghiệp phục vụ thị trường trong và ngoài nước.
d. Tư vấn và chuyển giao công nghệ, các công trình phục vụ và phát triển nuôi biển công nghệ cao theo năng lực hành nghề và quy định của pháp luật. Tư vấn, dịch vụ con giống, thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm, vật tư thủy sản phục vụ nuôi biển quy mô công nghiệp. 
e. Thông tin khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo, tập huấn, liên doanh, liên kết về nuôi trồng các đối tượng thủy sản nước mặn công nghệ cao và bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản ven biển.
f. Xây dựng đề án vị trí việc làm, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế viên chức và người lao động của Trung tâm.
g. Quản lý tài chính, tài sản, các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.
h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

A. Lãnh đạo Trung tâm

a) Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
b) Giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I và trước pháp luật về các hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Trại thuộc Trung tâm; chỉ đạo xây dựng, trình Viện phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm; bố trí viên chức, lao động phù hợp với nhiệm vụ được giao và Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt;
c) Phó Giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách hoặc ủy quyền.

B. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

+ Phòng nghiên cứu sản xuất giống và đa dạng sinh học biển;
+ Phòng Công nghệ nuôi biển và chuyển giao công nghệ;
+ Phòng Hành chính tổng hợp;
+ Trại thực nghiệm sản xuất giống, nuôi cá biển công nghệ cao, trụ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Các Phòng, Trại có cấp Trưởng và không quá 01 cấp Phó do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật.

4. Hiệu lực thi hành

Quyết định CNNV của Trung tâm có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2020