Hội đồng khoa học

1. Chức năng, nhiệm vụ của HĐKH:

HĐKH của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I là tổ chức tư vấn cho Viện trưởng về những vấn đề sau:

1) Xây dựng chiến lược dài hạn và các kế hoạch hoạt động KHCN ngắn hạn cho Viện;

2) Tham gia kiểm tra, đánh giá giữa kỳ, đánh giá hàng năm, tham gia nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện các nhiệm vụ KHCN do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I chủ trì;

3) Tổ chức họp tư vấn, góp ý giúp cho các đơn vị hoàn thiện đề cương nghiên cứu,

4) Xác định danh mục các nhiệm vụ KHCN ưu tiên; lựa chọn những đề xuất nghiên cứu tốt của các đơn vị chuyên môn trình các Bộ ngành tùy theo nguồn kinh phí phù hợp ở từng chương trình đề tài dự án được kêu gọi hàng năm.

5) Phối hợp với Lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch hợp tác KHCN với các tổ chức trong nước và quốc tế.

2. Cơ cấu tổ chức của HĐKH, cơ chế bổ nhiệm, miễn nhiệm:

HĐKH Viện có nhiệm kỳ 3 năm do Viện trưởng ra quyết định thành lập dựa trên kết quả bầu và đề xuất cơ cấu thành viên HĐKH, bao gồm:

- Thường trực HĐKH: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 01 thư ký HĐKH.

- Uỷ viên HĐKH là đại diện những nhà khoa học có uy tín trong công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn, đại diện cho các lĩnh vực chuyên môn nghiên cứu, hoạt động khoa học của Viện.

Thành viên HĐKH là người được Hội nghị viên chức tín nhiệm bầu ra bao gồm đại diện: Lãnh đạo Viện, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng có học vị từ thạc sỹ trở lên, có kết quả nghiên cứu tiêu biểu và nhiều công trình khoa học đã được công bố trong nước, quốc tế. Khi kết thúc nhiệm kỳ, HĐKH Viện sẽ tổ chức họp tổng kết nhiệm kỳ và bầu lại thành viên HĐKH khóa mới với các thành phần như trên.

Viện trưởng ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành phần của HĐKH dựa trên đề xuất của HĐKH.

3. Nhiệm vụ của các thành viên tham gia HĐKH:

- Chủ tịch HĐKH có nhiệm vụ tổ chức xây dựng chiến lược, nội dung hoạt động và giao nhiệm vụ cho các ủy viên HĐKH; Triệu tập và chủ trì các phiên họp của HĐKH; Là người tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận cuối cùng của các phiên họp HĐKH.

- Phó chủ tịch HĐKH giúp việc Chủ tịch HĐKH, phụ trách và trực tiếp giải quyết các nhiệm vụ do Chủ tịch HĐKH phân công; Thay Chủ tịch HĐKH điều hành phiên họp khi Chủ tịch vắng mặt hoặc được ủy quyền thực hiện.

- Ban thường vụ HĐKH đại diện cho các thành viên HĐKH giải quyết các vấn đề chung của HĐKH.

- Thư ký HĐKH giúp Chủ tịch HĐKH chuẩn bị các chương trình làm việc của HĐKH và Ban thường vụ; Tổng hợp các ý kiến đóng góp, soạn thảo biên bản làm việc tại các phiên họp của HĐKH; Tổ chức và lưu giữ các hồ sơ làm việc của HĐKH.

- Ủy viên HĐKH có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của HĐKH do Chủ tịch HĐKH phân công. Ủy viên HĐKH có trách nhiệm tham gia đề xuất các hướng nghiên cứu và hình thành các nhiệm vụ KHCN phù hợp với chiến lược và sự nghiệp phát triển KHCN của Viện, của ngành. Ủy viên HĐKH chỉ được vắng mặt trong các cuộc họp HĐKH khi có lý do chính đáng và phải báo cáo Ban thường vụ HĐKH.

4. Phương thức hoạt động của HĐKH:

- HĐKH Viện phối hợp với bộ phận Quản lý Khoa học Phòng KH-HTQT-ĐT và các đơn vị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của HĐKH.

- Đối với các cuộc họp định kỳ hoặc cuộc họp có kế hoạch hàng năm như đề xuất, đánh giá nhiệm vụ KHCN, bộ phận QLKH có trách nhiệm tổ chức và thông báo lịch họp đến các thành viên HĐKH trước ít nhất 5 ngày.

- HĐKH tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật định kỳ và sinh hoạt học thuật đột xuất, mời các chuyên gia quốc tế góp ý xây dựng ý tưởng đề tài dự án nộp các chương trình của các Bộ/Ngành nếu xét thấy cần thiết.

- Hàng năm HĐKH Viện triệu tập các thành viên tổ chức họp sơ kết 6 tháng, tổng kết để đánh giá kết quả hoạt động của HĐKH trong năm và đề ra phương hướng hoạt động năm tiếp theo.

5. Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học: 

TT

Họ và tên

Chức vụ, Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng khoa học

1

PGS. TS. Đặng Thị Lụa

Phó Viện trưởng

Chủ tịch

2

TS. Lê Văn Khôi

Giám đốc, Trung tâm Công nghệ sinh học thủy sản

Phó chủ tịch

3

ThS. Nguyễn Thị Diệu Phương

Phó Trưởng phòng, Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế - Đào tạo

Ủy viên thường vụ, Thư ký

4

TS. Trần Thế Mưu

Phó Viện trưởng

Ủy viên

5

TS. Võ Văn Bình

Giám đốc, Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc

Ủy viên

6

TS. Trần Thị Kim Chi

Trưởng phòng, Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản nước lạnh

Ủy viên

7

TS. Cao Trường Giang

Trưởng phòng, Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc

Ủy viên

8

TS. Phạm Thái Giang

Trưởng phòng, Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc

Ủy viên

9

TS. Trương Thị Mỹ Hạnh

Phó Giám đốc, Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc

Ủy viên

10

TS. Vũ Văn In

Nghiên cứu viên, Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc

Ủy viên

11

TS. Chu Chí Thiết

Phân viện trưởng, Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản Bắc Trung bộ

Ủy viên

12

ThS. Nguyễn Đức Tuân

Phó Giám đốc, Trung tâm Công nghệ sinh học thủy sản

Ủy viên