Hội đồng khoa học


1. Chức nă
ng, nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học (HĐKH)

HĐKH của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I là tổ chức tư vấn giúp cho Viện trưởng về những vấn đề sau: 1) Xây dựng các chiến lược và kế hoạch hoạt động KHCN ngắn và dài hạn cho Viện; 2) Kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện các nhiệm vụ KHCN do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I thực hiện; 3) Xem xét, đánh giá, góp ý những đề xuất nghiên cứu của các đơn vị chuyên môn từ đó định hướng giúp cho các đơn vị hoàn thiện đề cương nghiên cứu; 4) Xác định danh mục các nhiệm vụ KHCN ưu tiên; 5) Xây dựng kế hoạch hợp tác KHCN với các tổ chức trong nước và quốc tế. 

2. Cơ cấu tổ chức của HĐKH, cơ chế bổ nhiệm, miễn nhiệm

HĐKH Viện có nhiệm kỳ 5 năm do Viện trưởng ra quyết định thành lập dựa trên kết quả bầu và đề xuất các thành phần HĐKH. bao gồm những thành phần sau:
- Một Chủ tịch.
- Hai Phó Chủ tịch.
- Một thư ký.
- Thường trực HĐKH gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thư ký HĐKH.
- Uỷ viên HĐKH của Viện là những cán bộ khoa học đại diện cho các lĩnh vực chuyên môn nghiên cứu, hoạt động khoa học của Viện. Thành viên HĐKH được bầu ra từ cuộc họp bao gồm các thành phần: lãnh đạo Viện, trưởng phó các đơn vị trực thuộc Viện, và cán bộ viên chức và lao động hợp đồng có học vị thạc sỹ, tiến sỹ.
Viện trưởng ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành phần  của HĐKH dựa đề đề xuất của HĐKH.

3. Nhiệm vụ của các thành viên tham gia HĐKH

- Chủ tịch HĐKH có nhiệm vụ xây dựng nội dung, kế hoạch làm việc của HĐKH; Triệu tập và chủ trì các phiên họp của hội đồng; Là người tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận cuối cùng của các phiên họp HĐKH.
- Phó chủ tịch HĐKH giúp Chủ tịch HĐKH phụ trách và trực tiếp giải quyết một số việc cụ thể của hội đồng do Chủ tịch phân công; Thay mặt Chủ tịch HĐKH khi Chủ tịch vắng mặt.
- Ban thường trực HĐKH là ban giúp việc cho Viện trưởng quản lý các nhiệm vụ KHCN.
- Thư ký HĐKH giúp Chủ tịch HĐKH chuẩn bị các chương trình làm việc của HĐKH và ban thường trực HĐKH; Chuẩn bị các điều kiện hoạt động của HĐKH; Tổng hợp các ý kiến đóng góp, soạn thảo biên bản làm việc tại các phiên họp của HĐKH; Tổ chức và lưu giữ các hồ sơ làm việc của HĐKH và của các tiểu ban.
- Ủy viên HĐKH có trách nhiệm tham gia các cuộc họp của HĐKH khi có thông báo. Ủy viên HĐKH có trách nhiệm đề xuất và yêu cầu HĐKH hoặc tiểu ban thảo luận những vấn đề do mình phát hiện và xét thấy có lợi cho sự nghiệp phát triển KHCN của Viện, của ngành. Ủy viên HĐKH chỉ được vắng mặt trong các cuộc họp được yêu cầu tham gia khi có lý do chính đáng và phải báo cáo thường trực HĐKH.

4. Phương thức hoạt động của HĐKH

- Đối với các cuộc họp định kỳ hoặc có kế hoạch hàng năm như đề xuất, đánh giá, vụ KHCN Phòng Kế hoạch - Khoa học  có trách nhiệm tổ chức những cuộc họp đó và thông báo lịch họp đến các thành viên HĐKH trước 5 ngày.
- Đối với các cuộc họp hoặc các cuộc sinh hoạt học thuật bất thường như sinh hoạt học thuật của các chuyên gia quốc tế, ý tưởng đề tài của cán bộ, các chương trình đột xuất của các Bộ/Ngành Phòng Kế hoạch - Khoa học  sẽ sắp xếp và tổ chức các cuộc họp đó theo yêu cầu nếu xét thấy phù hợp.
- Hội đồng thẩm định, xét tuyển và nghiệm thu nhiệm vụ KHCN do Phòng Phòng Kế hoạch - Khoa học lập và trình lên lãnh đạo Viện phê duyệt.
- Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, hoặc trưởng các đơn vị chức năng có vai trò tư vấn cho chủ tịch HĐKH những vấn đề liên quan.

5. Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học:


TT

Học vị, Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

TS. Nguyễn Quang Huy

Phó Viện trưởng

Chủ tịch Hội đồng

2

TS. Đặng Thị Lụa

Phó Giám đốc TT Quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc

Phó Chủ tịch

Hội đồng

3

ThS. Nguyễn Thị Diệu Phương

Phó Trưởng phòng Khoa học-HTQT-Đào tạo

Ủy viên - Thư ký

4

TS. Trần Thị Thúy Hà

Giám đốc TT Công nghệ sinh học thủy sản

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Giám đốc TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc 

Ủy viên

6

TS. Vũ Văn In

Giám đốc TT Quốc gia Giống Hải sản miền Bắc

Ủy viên

7

TS. Lê Văn Khôi

Phó Giám đốc TT Công nghệ sinh học thủy sản

Ủy viên

8

ThS. Hoàng Nhật Sơn

Phó Giám đốc TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc 

Ủy viên

9

ThS. Kim Thị Thoa

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản

Ủy viên

10

TS. Ngô Phú Thỏa

Phó Giám đốc TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc

Ủy viên

11

TS. Nguyễn Văn Tiến

Phó Giám đốc TT Công nghệ sinh học thủy sản

Ủy viên

12

TS. Đinh Văn Trung

Trung tâm Công nghệ sinh học thủy sản

Ủy viên

13

TS. Trịnh Ngọc Tuấn

TT Quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc

Ủy viên