Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Duy Quyết

Học vị: Sơ cấp

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Điện thoại cố định: 0241.3842151