Thông tin nhân sự

Họ tên: Lưu Thị Hà Giang

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó phòng Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: hagiang@ria1.org

Thông tin chi tiết: