Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Mạnh Tráng

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0241.3602838

Email: manhtrang@ria1.org