Thông tin nhân sự

Họ tên: Hoàng Thu Thủy

Học vị: Cử nhân ngoại ngữ

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.273072 - 0438.271368

Email: hoangthuy@ria1.org