Thông tin nhân sự

Họ tên: Ngô Sỹ Vân

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại cố định: 0438.785710

Email: nsvan@ria1.org