Thông tin nhân sự

Họ tên: Vũ Thị Hồng Nguyên

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên, quản lý phòng trưng bày cá

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.785710

Email: vhnguyen83@ria1.org