Thông tin nhân sự

Họ tên: Cao Trường Giang

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi giáp xác, nhuyễn thể - Đang đi học

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: truonggiang@ria1.org