Thông tin nhân sự

Họ tên: Đỗ Thị Ngân

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Phụ trách kế toán

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.273149

Email: dtngan@ria1.org

Thông tin chi tiết: Phòng Hành chính - Tổng hợp