Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 02438273069

Email: ntqtrang@ria1.org

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh